fix broken ${ in armenian translation and one character in french translation

This commit is contained in:
HF 2023-03-14 18:08:42 +01:00
parent 855b537fc1
commit 5c51137777
2 changed files with 41 additions and 49 deletions

View File

@ -835,7 +835,7 @@ msgstr "Le nom doit avoir moins de 26 caractères"
#: src/utils/validation.js:39
msgid "Name contains invalid character like @, /, \\ or #"
msgstr "Le nom contient un caractère non valide comme @, /, \\ ou $"
msgstr "Le nom contient un caractère non valide comme @, /, \\ ou #"
#: src/utils/validation.js:54
msgid "No password given."

View File

@ -1,16 +1,16 @@
msgid ""
msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Poedit 3.2.2\n"
#: src/core/ChatProvider.js:243
msgid "You can not send chat messages with proxy"
@ -19,15 +19,13 @@ msgstr "Դուք չեք կարող պռուկսիի միջոցով զրուցո
# Թարքմանել է Նարեկ Ադամյանը ։)
#: src/core/ChatProvider.js:248
msgid "Couldn't send your message, pls log out and back in again."
msgstr ""
"Հնարավոր չէ ուղարկել ձեր հաղորդագրությունը, մուտք գործեք և նորից փորձեք:"
msgstr "Հնարավոր չէ ուղարկել ձեր հաղորդագրությունը, մուտք գործեք և նորից փորձեք:"
#: src/core/ChatProvider.js:262
#, javascript-format
msgid "You are sending messages too fast, you have to wait ${ waitTime }s :("
msgstr ""
"Դուք շատ արագ հաղորդագրություններ եք ուղարկում, դուք պետք է սպասեք $ "
"{waitTime} s :("
"Դուք շատ արագ հաղորդագրություններ եք ուղարկում, դուք պետք է սպասեք ${waitTime} s :("
#: src/core/ChatProvider.js:266
msgid "You don't have access to this channel"
@ -120,8 +118,8 @@ msgstr "Անվավեր url :( Խնդրում ենք կրկին ստուգել ձ
#: src/routes/reset_password.js:147
msgid ""
"This passwort reset link is wrong or already expired, please request a new "
"one (Note: you can use those links just once)"
"This passwort reset link is wrong or already expired, please request a new one "
"(Note: you can use those links just once)"
msgstr ""
"Գաղտնաբառի վերակայման այս հղումը սխալ է կամ արդեն լրացել է, խնդրում ենք նորը "
"պահանջել (նշում. Այդ հղումները կարող եք օգտագործել միայն մեկ անգամ)"
@ -132,8 +130,8 @@ msgid ""
"We already sent you a verification mail, you can request another one in "
"${ minLeft } minutes."
msgstr ""
"Մենք ձեզ արդեն ուղարկել ենք ստուգման նամակ, ${minLeft} րոպեից կարող եք "
"պահանջել մեկ այլ:"
"Մենք ձեզ արդեն ուղարկել ենք ստուգման նամակ, ${minLeft} րոպեից կարող եք պահանջել "
"մեկ այլ:"
#: src/core/mail.js:75
msgid "Welcome ${ name } to PixelPlanet, please verify your mail"
@ -147,11 +145,11 @@ msgstr "Ողջույն ${name}"
#: src/core/mail.js:78
msgid ""
"welcome to our little community of pixelplacers, to use your account, you "
"have to verify your mail. You can do that here: "
"welcome to our little community of pixelplacers, to use your account, you have to "
"verify your mail. You can do that here: "
msgstr ""
"Բարի գալուստ pixelplacers-ի մեր փոքրիկ համայնք, ձեր հաշիվն օգտագործելու "
"համար պետք է ստուգեք ձեր փոստը: Դա կարող եք անել այստեղ ՝"
"Բարի գալուստ pixelplacers-ի մեր փոքրիկ համայնք, ձեր հաշիվն օգտագործելու համար պետք "
"է ստուգեք ձեր փոստը: Դա կարող եք անել այստեղ ՝"
#: src/core/mail.js:78
msgid "Click to Verify"
@ -162,10 +160,8 @@ msgid "Or by copying following url:"
msgstr "Կամ պատճենելով հետևյալ url- ը ՝"
#: src/core/mail.js:79
msgid ""
"Have fun and don't hesitate to contact us if you encounter any problems :)"
msgstr ""
"Զվարճացեք և մի ամոթ արեք կապնվել մեզ հետ, եթե խրախուսում եք որևէ խնդիր :)"
msgid "Have fun and don't hesitate to contact us if you encounter any problems :)"
msgstr "Զվարճացեք և մի ամոթ արեք կապնվել մեզ հետ, եթե խրախուսում եք որևէ խնդիր :)"
#: src/core/mail.js:80 src/core/mail.js:130
msgid "Thanks"
@ -176,8 +172,8 @@ msgid ""
"We already sent you a mail with instructions. Please wait before requesting "
"another mail."
msgstr ""
"Մենք ձեզ արդեն նամակ ենք ուղարկել ՝ հրահանգներով: Խնդրում ենք սպասել, նախքան "
"մեկ այլ նամակ խնդրեք:"
"Մենք ձեզ արդեն նամակ ենք ուղարկել ՝ հրահանգներով: Խնդրում ենք սպասել, նախքան մեկ "
"այլ նամակ խնդրեք:"
#: src/core/mail.js:106
msgid "Couldn't find this mail in our database"
@ -193,11 +189,11 @@ msgstr "Ողջույն"
#: src/core/mail.js:128
msgid ""
"You requested to get a new password. You can change your password within the "
"next 30min here: "
"You requested to get a new password. You can change your password within the next "
"30min here: "
msgstr ""
"Դուք խնդրել եք ձեռք բերել նոր գաղտնաբառ: Հաջորդ 30 րոպեի ընթացքում կարող եք "
"փոխել ձեր գաղտնաբառը ՝"
"Դուք խնդրել եք ձեռք բերել նոր գաղտնաբառ: Հաջորդ 30 րոպեի ընթացքում կարող եք փոխել "
"ձեր գաղտնաբառը ՝"
#: src/core/mail.js:128 src/ssr-components/PasswordReset.jsx:19
#: src/ssr-components/PasswordReset.jsx:28
@ -207,14 +203,13 @@ msgstr "Վերականգնել գաղտնաբառը"
#: src/core/mail.js:129
#, javascript-format
msgid ""
"If you did not request this mail, please just ignore it (the ip that "
"requested this mail was ${ ip })."
"If you did not request this mail, please just ignore it (the ip that requested "
"this mail was ${ ip })."
msgstr ""
"Եթե ​​դուք չեք խնդրել այս նամակը, պարզապես անտեսեք այն (ip- ը, որը պահանջել է "
"այս նամակը, ${ip} էր):"
"Եթե ​​դուք չեք խնդրել այս նամակը, պարզապես անտեսեք այն (ip- ը, որը պահանջել է այս "
"նամակը, ${ip} էր):"
#: src/ssr-components/PasswordReset.jsx:21
#: src/ssr-components/RedirectionPage.jsx:15
#: src/ssr-components/PasswordReset.jsx:21 src/ssr-components/RedirectionPage.jsx:15
msgid "Click here"
msgstr "Սեղմեք այստեղ"
@ -303,14 +298,12 @@ msgstr "Հնարավոր չէ միանալ սերվերին, փորձեք մի
msgid "I think we experienced some error :("
msgstr "Կարծում եմ, որ մենք որոշ սխալ ենք ունեցել :("
#: src/routes/api/auth/change_mail.js:41
#: src/routes/api/auth/change_passwd.js:37
#: src/routes/api/auth/change_mail.js:41 src/routes/api/auth/change_passwd.js:37
#: src/routes/api/auth/delete_account.js:38
msgid "You are not authenticated."
msgstr "Դուք վավերացված չեք:"
#: src/routes/api/auth/change_mail.js:50
#: src/routes/api/auth/change_passwd.js:46
#: src/routes/api/auth/change_mail.js:50 src/routes/api/auth/change_passwd.js:46
#: src/routes/api/auth/delete_account.js:48
msgid "Incorrect password!"
msgstr "Սխալ գաղտնաբառ!"
@ -345,11 +338,11 @@ msgstr "Դուք այժմ ստուգված եք :)"
#: src/routes/api/auth/verify.js:32
msgid ""
"Your mail verification code is invalid or already expired :(, please request "
"a new one."
"Your mail verification code is invalid or already expired :(, please request a new "
"one."
msgstr ""
"Ձեր փոստի հաստատման ծածկագիրն անվավեր է կամ արդեն լրացել է :(, խնդրում ենք "
"խնդրել նորը:"
"Ձեր փոստի հաստատման ծածկագիրն անվավեր է կամ արդեն լրացել է :(, խնդրում ենք խնդրել "
"նորը:"
#: src/ssr-components/RedirectionPage.jsx:20
msgid "You will be automatically redirected after 15s"
@ -395,15 +388,14 @@ msgstr "1Բիթ"
#: src/canvasesDesc.js:28
msgid "Our main canvas, a huge map of the world. Place everywhere you like"
msgstr ""
"Մեր գլխավոր կտավը ՝ աշխարհի հսկայական քարտեզն է: Տեղադրեք ամենուր, որտեղ ձեզ "
"դուր է գալիս"
"Մեր գլխավոր կտավը ՝ աշխարհի հսկայական քարտեզն է: Տեղադրեք ամենուր, որտեղ ձեզ դուր "
"է գալիս"
#: src/canvasesDesc.js:29
msgid ""
"Moon canvas. Safe space for art. No flags or large text (unless part of art)"
msgid "Moon canvas. Safe space for art. No flags or large text (unless part of art)"
msgstr ""
"Լուսնի կտավ: Արվեստի համար անվտանգ տարածք: Ոչ մի դրոշ կամ մեծ տեքստ "
"(բացառությամբ արվեստի մի մասի)"
"Լուսնի կտավ: Արվեստի համար անվտանգ տարածք: Ոչ մի դրոշ կամ մեծ տեքստ (բացառությամբ "
"արվեստի մի մասի)"
#: src/canvasesDesc.js:30
msgid "Place Voxels on a 3D canvas with others"