remove albanian google translate

This commit is contained in:
HF 2024-06-15 19:07:01 +02:00
parent b5b735bf77
commit 81634e0563
Signed by: hf
GPG Key ID: E7ABBB827162F9CC
2 changed files with 0 additions and 2325 deletions

1818
i18n/sq.po

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,507 +0,0 @@
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2024-05-14 19:42+0000\n"
"Last-Translator: Sinan-alt <sinanppf2@gmail.com>\n"
"Language-Team: Albanian <https://hosted.weblate.org/projects/pixelplanet/"
"server/sq/>\n"
"Language: sq\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 5.6-dev\n"
#: src/core/ChatProvider.js:434
msgid "You can not send chat messages while using a proxy"
msgstr "Nuk mundesh të dërgosh mesazhe në bisedë ndërkohë që ti përdor proxy"
#: src/core/ChatProvider.js:436
msgid "Your country is temporary muted from this chat channel"
msgstr "Shteti juaj është i bllokuar për momentin nga biseda"
#: src/core/ChatProvider.js:439
msgid "You are permanently muted, join our guilded to appeal the mute"
msgstr ""
"Ti je i ndalur që të shkruash përgjithmonë, bashkohu në guilded tonë që te "
"raportosh bllokimin nga biseda"
#: src/core/ChatProvider.js:441
msgid "You are banned"
msgstr "Ti je i ndaluar nga loja"
#: src/core/ChatProvider.js:443
msgid "Your Internet Provider is banned"
msgstr "Ofruesi juaj i internetit është i ndaluar"
#: src/core/ChatProvider.js:448
#, javascript-format
msgid "You are muted for another ${ timeMin } minutes"
msgstr "Ti je i heshtur dhe për disa ${timeMin} minuta"
#: src/core/ChatProvider.js:450
#, javascript-format
msgid "You are muted for another ${ ttl } seconds"
msgstr "Ti je i heshtur për ${ ttl } sekonda"
#: src/core/ChatProvider.js:467
#, javascript-format
msgid "You are sending messages too fast, you have to wait ${ waitTime }s :("
msgstr ""
"Ti po dërgon mesazhe shumë shpejtë, ti duhësh te presësh ${ waitTime }s :("
#: src/core/ChatProvider.js:471
msgid "You don't have access to this channel"
msgstr "Ti nuk ke akses tek ky kanal"
#: src/core/ChatProvider.js:490
msgid "Your mail has to be verified in order to chat"
msgstr "Email i yti duhet të verifikohet nesë doni të shkruani"
#: src/core/ChatProvider.js:500
msgid "You can't send a message this long :("
msgstr "Ti nuk mund të dërgosh një mesazh kaq të gjatë :("
#: src/core/ChatProvider.js:504
msgid "Please use int channel"
msgstr "Të lutem perdorni kanalin int"
#: src/core/ChatProvider.js:512
msgid "Stop flooding."
msgstr "Mos përmbysni."
#: src/routes/reset_password.js:39
msgid "You sent an empty password or invalid data :("
msgstr "Ju dërguat nje password bosh ose data invalide :("
#: src/routes/reset_password.js:51
msgid "This password-reset link isn't valid anymore :("
msgstr "Ky password-reset link nuk është më valid :("
#: src/routes/reset_password.js:62
msgid "Your passwords do not match :("
msgstr "Passwordet tuaja nuk janë njësoj :("
#: src/routes/reset_password.js:77
msgid "User doesn't exist in our database :("
msgstr "Ky user nuk eziston ne database tonë"
#: src/routes/reset_password.js:89
msgid "Password successfully changed."
msgstr "Passwordi është ndryshuar me sukses."
#: src/routes/reset_password.js:108
msgid "Invalid url :( Please check your mail again."
msgstr "Url invalide :( Ju lutëm rishikoni mail tuaj përsëri."
#: src/ssr/Globe.jsx:37
msgid "PixelPlanet.Fun 3DGlobe"
msgstr "PixelPlanet.Fun Globi 3D"
#: src/ssr/Globe.jsx:38
msgid "A 3D globe of our whole map"
msgstr "Nje glob 3D i të gjithë hartës tonë"
#: src/ssr/Globe.jsx:51
msgid "Double click on globe to go back."
msgstr "Shtypni globin dy herë që të riktheheni"
#: src/ssr/Globe.jsx:52
msgid "Loading..."
msgstr "Po shkarkohet…"
#: src/ssr/PopUp.jsx:47
msgid "ppfun"
msgstr "ppfun"
#: src/ssr/PopUp.jsx:48
msgid "PixelPlanet.Fun PopUp"
msgstr "PixelPlanet.Fun PopUp"
#: src/ssr/Main.jsx:68
msgid "PixelPlanet.Fun"
msgstr "PixelPlanet.Fun"
#: src/ssr/Main.jsx:69
msgid "Place color pixels on an map styled canvas with other players online"
msgstr ""
"Vendosni piksela në një canvas si stil harte me lojtarë të tjerë online"
#: src/utils/validation.js:17
msgid "Email can't be empty."
msgstr "Email nuk mund të jetë bosh."
#: src/utils/validation.js:18
msgid "Email should be at least 5 characters long."
msgstr "Email duhet të jetë minimumi 5 shkronja i gjatë."
#: src/utils/validation.js:19
msgid "Email can't be longer than 40 characters."
msgstr "Email nuk mundet të jetë më i gjatë se 40 shkronja."
#: src/utils/validation.js:20
msgid "Email should at least contain a dot"
msgstr "Email duhet të ketë të paktën një pikë"
#: src/utils/validation.js:22
msgid "Email should contain a @"
msgstr "Email duhet të përmbajë një @"
#: src/utils/validation.js:29
msgid "Name can't be empty."
msgstr "Emri nuk mundet të jetë bosh."
#: src/utils/validation.js:30
msgid "Name must be at least 2 characters long"
msgstr "Emri duhet të jetë të paktën 2 shkronja i gjatë"
#: src/utils/validation.js:31
msgid "Name must be shorter than 26 characters"
msgstr "Emri duhet te jetë me i shkurtër se 26 shkronja"
#: src/utils/validation.js:38
msgid "Name contains invalid character like @, /, \\ or #"
msgstr "Emri përmban shkronja invalide si @,/,\\ ose #"
#: src/utils/validation.js:53
msgid "No password given."
msgstr "Nuk ka password të dhënë."
#: src/utils/validation.js:56
msgid "Password must be at least 6 characters long."
msgstr "Password duhet të jetë të paktën 6 shkronja i gjatë."
#: src/utils/validation.js:59
msgid "Password must be shorter than 60 characters."
msgstr "Fjalëkalimi duhet të jetë më i shkurtër se 60 karaktere."
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:20 src/ssr/PasswordReset.jsx:40
msgid "PixelPlanet.fun Password Reset"
msgstr "Rivendosja e fjalëkalimit të PixelPlanet.fun"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:21 src/ssr/PasswordReset.jsx:41
msgid "Reset your password here"
msgstr "Rivendosni fjalëkalimin tuaj këtu"
#: src/core/MailProvider.js:105 src/ssr/PasswordReset.jsx:28
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:49
msgid "Reset Password"
msgstr "Rivendosni fjalëkalimin"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:30 src/ssr/RedirectionPage.jsx:12
msgid "Click here"
msgstr "Kliko këtu"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:30
msgid "to go back to pixelplanet"
msgstr "për t'u kthyer në pixelplanet"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:50
#, javascript-format
msgid "Hello ${ name }, you can set your new password here:"
msgstr "Përshëndetje ${ name }, mund të vendosni fjalëkalimin tuaj të ri këtu:"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:54
msgid "New Password"
msgstr "Fjalëkalim i ri"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:60
msgid "Confirm New Password"
msgstr "Konfirmo fjalëkalimin e ri"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:65
msgid "Submit"
msgstr "Paraqisni"
#: src/routes/api/modtools.js:53
msgid "You are not logged in"
msgstr "Ju nuk jeni të identifikuar"
#: src/routes/api/modtools.js:65
msgid "You are not allowed to access this page"
msgstr "Nuk ju lejohet të hyni në këtë faqe"
#: src/routes/api/modtools.js:209
msgid "Just admins can do that"
msgstr "Vetëm administratorët mund ta bëjnë këtë"
#: src/routes/api/baninfo.js:32
msgid "You are not banned"
msgstr "Ju nuk jeni të ndaluar"
#: src/routes/api/auth/register.js:27
msgid "No Captcha given"
msgstr "Nuk është dhënë Captcha"
#: src/routes/api/auth/register.js:30
msgid "E-Mail already in use."
msgstr "E-mail tashmë në përdorim."
#: src/routes/api/auth/register.js:32
msgid "Username already in use."
msgstr "Emri i përdoruesit tashmë në përdorim."
#: src/routes/api/auth/register.js:55
msgid "You took too long, try again."
msgstr "Ju mori shumë kohë, provoni përsëri."
#: src/routes/api/auth/register.js:58
msgid "You failed your captcha"
msgstr "Dështove captcha-n tënde"
#: src/routes/api/auth/register.js:61
msgid "Please refresh the website"
msgstr ""
#: src/routes/api/auth/register.js:64
msgid "Unknown Captcha Error"
msgstr "Gabim i panjohur Captcha"
#: src/routes/api/auth/change_mail.js:22 src/routes/api/auth/register.js:70
msgid "This email provider is not allowed"
msgstr "Ky ofrues emaili nuk lejohet"
#: src/routes/api/auth/register.js:92
msgid "Failed to create new user :("
msgstr "Dështoi në krijimin e një përdoruesi të ri :("
#: src/routes/api/auth/register.js:108
msgid "Failed to establish session after register :("
msgstr "Dështoi në krijimin e seancës pas regjistrimit :("
#: src/routes/api/auth/verify.js:26 src/routes/api/auth/verify.js:35
msgid "Mail verification"
msgstr "Verifikimi i postës"
#: src/routes/api/auth/verify.js:27
msgid "You are now verified :)"
msgstr "Tani jeni verifikuar :)"
#: src/routes/api/auth/verify.js:35
msgid ""
"Your mail verification code is invalid or already expired :(, please request "
"a new one."
msgstr ""
"Kodi juaj i verifikimit të postës është i pavlefshëm ose tashmë i skaduar :"
"(, ju lutemi kërkoni një të ri."
#: src/routes/api/auth/logout.js:11
msgid "You are not even logged in."
msgstr "Ju as nuk jeni të identifikuar."
#: src/routes/api/auth/delete_account.js:65 src/routes/api/auth/logout.js:20
msgid "Server error when logging out."
msgstr "Gabim serveri kur dilni."
#: src/routes/api/auth/change_mail.js:44
#: src/routes/api/auth/change_passwd.js:34
#: src/routes/api/auth/delete_account.js:36
msgid "You are not authenticated."
msgstr "Ju nuk jeni vërtetuar."
#: src/routes/api/auth/change_mail.js:53
#: src/routes/api/auth/change_passwd.js:43
#: src/routes/api/auth/delete_account.js:55
msgid "Incorrect password!"
msgstr "Fjalëkalim i pasaktë!"
#: src/routes/api/auth/delete_account.js:46
msgid "Muted Users can not delete their account."
msgstr "Përdoruesit e heshtur nuk mund të fshijnë llogarinë e tyre."
#: src/routes/api/auth/change_mail.js:62
msgid "Muted Users can not do this."
msgstr "Përdoruesit e heshtur nuk mund ta bëjnë këtë."
#: src/ssr/RedirectionPage.jsx:19
msgid "PixelPlanet.fun Accounts"
msgstr "Llogaritë PixelPlanet.fun"
#: src/ssr/RedirectionPage.jsx:29
msgid "You will be automatically redirected after 15s"
msgstr "Do të ridrejtoheni automatikisht pas 15 sekondash"
#: src/ssr/RedirectionPage.jsx:30
#, javascript-format
msgid "Or ${ clickHere } to go back to pixelplanet"
msgstr "Ose ${ clickHere } për t'u kthyer te pixelplanet"
#: src/canvasesDesc.js:20
msgid "Earth"
msgstr "Toka"
#: src/canvasesDesc.js:21
msgid "Moon"
msgstr "Hëna"
#: src/canvasesDesc.js:22
msgid "3D Canvas"
msgstr "3D Kanvas"
#: src/canvasesDesc.js:23
msgid "Coronavirus"
msgstr "Koronavirus"
#: src/canvasesDesc.js:24
msgid "PixelZone"
msgstr "PixelZone"
#: src/canvasesDesc.js:25
msgid "PixelCanvas"
msgstr "PixelCanvas"
#: src/canvasesDesc.js:26
msgid "1bit"
msgstr "1 bit"
#: src/canvasesDesc.js:27
msgid "Top10"
msgstr "Top10"
#: src/canvasesDesc.js:28
msgid "2bit"
msgstr "2bit"
#: src/canvasesDesc.js:29
msgid "Minimap"
msgstr "Minimharta"
#: src/canvasesDesc.js:32
msgid "Our main canvas, a huge map of the world. Place anywhere you like!"
msgstr ""
"Kanavacja jonë kryesore, një hartë e madhe e botës. Vendoseni kudo që ju "
"pëlqen!"
#: src/canvasesDesc.js:33
msgid ""
"Moon canvas. Safe space for art. No flags or large text (unless part of art) "
"or art larger than 1.5k x 1.5k pixels."
msgstr ""
"Kanavacë e hënës. Hapësirë e sigurt për art. Nuk ka flamuj ose tekst të madh "
"(përveç nëse është pjesë e artit) ose art më i madh se 1,5k x 1,5k pixel."
#: src/canvasesDesc.js:34
msgid "Place Voxels on a 3D canvas with others."
msgstr "Vendosni Voxels në një kanavacë 3D me të tjerët."
#: src/canvasesDesc.js:35
msgid "Special canvas to spread awareness of SARS-CoV2 (take the vax)."
msgstr ""
"Kanavacë speciale për të përhapur ndërgjegjësimin për SARS-CoV2 (merrni "
"vaksin)."
#: src/canvasesDesc.js:36
msgid "Mirror of PixelZone"
msgstr "Pasqyra e PixelZone"
#: src/canvasesDesc.js:37
msgid "Mirror of PixelCanvas"
msgstr "Pasqyra e PixelCanvas"
#: src/canvasesDesc.js:38
msgid "Black and White canvas"
msgstr "Kanavacë Bardh e Zi"
#: src/canvasesDesc.js:39
msgid ""
"A canvas for the most active players from the the previous day. Daily "
"ranking updates at 00:00 UTC."
msgstr ""
"Një kanavacë për lojtarët më aktivë të një dite më parë. Përditësimet ditore "
"të renditjes në orën 00:00 UTC."
#: src/canvasesDesc.js:40
msgid "Only four colors. Same rules as moon!"
msgstr "Vetëm katër ngjyra. Të njëjtat rregulla si hëna!"
#: src/canvasesDesc.js:41
msgid ""
"Conquer land on a smaller earth with protected ocean. Shares cooldown with "
"earth canvas!"
msgstr ""
"Pushtoni tokën në një tokë më të vogël me oqean të mbrojtur. Ndan qetësimin "
"me kanavacën e tokës!"
#: src/core/MailProvider.js:66
#, javascript-format
msgid "Welcome ${ name } to PixelPlanet, please verify your mail"
msgstr "Mirësevini ${ name } në PixelPlanet, ju lutemi verifikoni postën tuaj"
#: src/core/MailProvider.js:67
#, javascript-format
msgid "Hello ${ name }"
msgstr "Përshëndetje ${ name }"
#: src/core/MailProvider.js:68
msgid ""
"welcome to our little community of pixelplacers, to use your account, you "
"have to verify your mail. You can do that here: "
msgstr ""
"mirë se vini në komunitetin tonë të vogël të pixelplacers, për të përdorur "
"llogarinë tuaj, duhet të verifikoni postën tuaj. Ju mund ta bëni këtë këtu: "
#: src/core/MailProvider.js:68
msgid "Click to Verify"
msgstr "Klikoni për të verifikuar"
#: src/core/MailProvider.js:68 src/core/MailProvider.js:105
msgid "Or by copying following url:"
msgstr "Ose duke kopjuar url-në e mëposhtme:"
#: src/core/MailProvider.js:69
msgid ""
"Have fun and don't hesitate to contact us if you encounter any problems :)"
msgstr ""
"Argëtohuni dhe mos hezitoni të na kontaktoni nëse hasni ndonjë problem :)"
#: src/core/MailProvider.js:70 src/core/MailProvider.js:107
msgid "Thanks"
msgstr "Faleminderit"
#: src/core/MailProvider.js:87
#, javascript-format
msgid ""
"We already sent you a verification mail, you can request another one in "
"${ minLeft } minutes."
msgstr ""
"Ne ju kemi dërguar tashmë një email verifikimi, mund të kërkoni një tjetër "
"për ${ minLeft } minuta."
#: src/core/MailProvider.js:103
msgid "You forgot your password for PixelPlanet? Get a new one here"
msgstr "Keni harruar fjalëkalimin tuaj për PixelPlanet? Merrni një të re këtu"
#: src/core/MailProvider.js:104
msgid "Hello"
msgstr "Përshëndetje"
#: src/core/MailProvider.js:105
msgid ""
"You requested to get a new password. You can change your password within the "
"next 30min here: "
msgstr ""
"Keni kërkuar të merrni një fjalëkalim të ri. Ju mund ta ndryshoni "
"fjalëkalimin tuaj brenda 30 minutave të ardhshme këtu: "
#: src/core/MailProvider.js:106
#, javascript-format
msgid ""
"If you did not request this mail, please just ignore it (the ip that "
"requested this mail was ${ ip })."
msgstr ""
"Q Nëse nuk e keni kërkuar këtë postë, ju lutemi thjesht shpërfilleni atë (ip-"
"ja që kërkoi këtë postë ishte ${ ip })."
#: src/core/MailProvider.js:114
msgid "Mail is not configured on the server"
msgstr "Posta nuk është konfiguruar në server"
#: src/core/MailProvider.js:122
msgid ""
"We already sent you a mail with instructions. Please wait before requesting "
"another mail."
msgstr ""
"Ne ju kemi dërguar tashmë një email me udhëzime. Ju lutemi prisni përpara se "
"të kërkoni një postë tjetër."
#: src/core/MailProvider.js:130
msgid "Couldn't find this mail in our database"
msgstr "Nuk mund ta gjeja këtë postë në bazën tonë të të dhënave"